top of page

Hizmet Sözleşmesi ve İptal-İade Şartları

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN AMACI VE KONUSU

⬥ İşbu Sözleşme, Veli ile Okul arasındaki hukuki ilişkinin düzenlenmesi amacıyla tanzim edilmiştir. 

⬥ İşbu Sözleşme’nin konusu, velayetinde olan eğitim alacak kişiyi Okul’a kaydettirecek Veli’nin ve eğitim hizmeti ile var ise sair yan hizmetleri sağlayacak Okul’un yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

MADDE 2 – OKULUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

⬥ Okul tarafından, Veli’nin velayetinde bulunan ve Okul’akaydettirilmiş olan öğrenciye, işbu Sözleşme’nin kapsadığı eğitim öğretim yılı boyunca ilkokul düzeyinde eğitim hizmeti sağlanacaktır. Veli ile mevcut anlaşma şartlarına göre, eğitim hizmetinin yanında servis, yemek vb. ek birtakım hizmetler de Okul tarafından sağlanabilir.

⬥ Okul, Türk hukukuna ve eğitim mevzuatına uygun ve en az, mevzuatta mevcut asgari yükümlülükleri tesis edecek şekilde eğitim sağlamayı taahhüt eder. Ancak Okul, hiçbir şekilde başarı/derece/not/sınav garantisi vermez. Bu anlamda Okul, yalnızca eğitim hizmetini sağlamayı taahhüt eder.

⬥ Bir sonraki yılın eğitim ve diğer sair ücretleri (yemek, servis, yurt vb.), Ocak ayı ile Mayıs ayı sonu arasında Okul tarafından ilan edilir. Gezi ve benzeri sosyal ve kültürel faaliyetlerin ücretleri ise, faaliyet öncesinde bildirilir. Veli, öğrencinin katılmasına izin verdiği faaliyete ilişkin ücretleri, faaliyet öncesinde okula ödeyecektir.

⬥ Okul tarafından tek taraflı olarak, herhangi bir sebeple, öğrencinin ücretsiz olarak eğitim hizmetinden faydalanmasına karar verilebilir. Bu durumda Veli’den alınmış eğitim ücreti, sene sonuna kadar Veli’ye defaten yahut taksitli şekilde iade edilir. 

⬥ İşbu Sözleşmeyi imzadan sonra velayetinde bulunan öğrencinin okuldan ayrılması durumunda Veli’ye, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. Maddesinde belirtilen Okul tarafından ödenmesi gereken yalnızca asgari bedeller geri ödenir. Bu durumda oluşacak her türlü transfer gideri, komisyon, masraf ve benzeri bedeller Veli tarafından karşılanır. Bu husus Veli tarafından kabul edilmiştir. Öğrencinin, okulunu değiştirmesine yönelik bir disiplin cezası alması halinde Veli, tüm sözleşme bedelini taahhüt ettiği şekilde ödemekle yükümlüdür. Bu durumda Veli tarafından herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.

⬥ Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 53. Maddesine uygun olarak, okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına % 5 oranında artış yapılarak Okul tarafından belirlenir. 

⬥ Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden; öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına % 5 oranında artış yapılarak Okul tarafından belirlenir. 

⬥ Okul tanıtımlarına ilişkin çıkarılan ve çıkarılacak dergi, gazete, broşür, afiş, fragman vb. gibi yayınlarda, öğrencinin ve/veya Veli’nin görüntüsü/fotoğraf ve isminin, sınav puan ve derecelerinin Okul tarafından kullanılması mümkündür. Bu husus Veli tarafından kabul edilmiştir. Böyle bir durumda Veli yahut Öğrenci tarafından Okuldan herhangi bir hak ve alacak talep edilmeyecektir.

⬥ Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği sınırlar ve müfredat çerçevesinde eğitim şekli, sınıflardaki öğrenci sayısı, öğretmenlerin seçimi ve değiştirilmesi Okul tarafından önceden haber vermeksizin ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. Veli bu hususu kabul ve beyan eder. İşbu Sözleşme’de mevcut eğitim hizmet bedelinin Veli tarafından tam ve eksiksiz ödenmemiş olması durumunda Okul, öğrencinin kaydını yenilememek hakkına sahiptir. Bu husus, tamamen Okul’untek taraflı takdirindedir. 

MADDE 3 – VELİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

⬥ Veli, ilk sayfada yer alan ödeme planına uygun olarak Okul tarafından sağlanacak hizmetlere ilişkin gerekli ödemeleri zamanında, tam ve eksiksiz olarak, Okul’un Valiliğe de bildirilmiş olan ……. Hesabına yapmakla yükümlüdür. Bakanlıkça karşılanacak Eğitim ve Öğretim desteği, bu hükümden istisnadır. 

⬥ Veli; kendisinden tahsil edilecek eğitim ücreti, yemek ücreti veya sair her türlü ücret için tanzim edilecek senet veya senetlerin, tahsil/takas yahut benzeri her türlü işlem için Okulun anlaşmalı olduğu bankalara verilmesini kabul eder. Aynı zamanda Veli, bankaya verilen senetlerin ödenmemesi halinde, banka tarafından protesto edilen senet veya senetler için Okulun veya bankanın yapmış olduğu eğitim hizmeti dışındaki diğer hizmetler, masraflar ve sair giderler için Okula ayrıca ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu husus, herhangi bir sebeple eğitim hizmet bedelinin iadesi halinde de geçerlidir. Yani, banka tarafından alınacak komisyon ve sair masraflar, Veli’ye ödenecek meblağdan düşülerek Veli’ye iade edilir. Bu husus Veli tarafından kabul edilmiştir. 

⬥ Okulun anlaşmalı olduğu ilgili bankalardan Veli’nin, sadece öğrenim ücreti konusunda ve talebi üzerine açılacak hesap veya hesaba bağlı olarak tahsis edilecek kredi vasıtasıyla, öğrenim ücretini ödemesi halinde, talebe ilişkin olarak hesap ve kredi başvurusu banka tarafından onaylanmış ise Veli’den ayrıca senet alınmaz.

⬥ Veli’nin, Okula kredi kartı ile taksitli ödeme yapması halinde yahut Veli’nin talebi ve Okul’un uygun görmesi halinde yapılacak yeniden taksitlendirmelerde, banka tarafından alınacak sair nam altında komisyon, masraf, faiz ve benzeri bedeller, Veli tarafından ödenecektir.

⬥ Veli; velayetinde bulunan öğrencinin devamsızlık yaptığı günlere ilişkin mazeretini aynı gün içerisinde Okul’abildirmekle yükümlüdür. 

MADDE 4 – MÜCBİR SEBEP

⬥ İşbu Sözleşmenin taraflarından bir tanesi işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini iyi niyetle, zamanında ve işbu Sözleşmeye göre yerine getirmeye çalışmasına rağmen bir Mücbir Sebep(doğal afet, salgın hastalık ve benzeri) nedeniyle yükümlülüklerini tamamen yerine getirememesi veya yerine getirmede gecikmesi durumunda, söz konusu taraf Mücbir Sebep durumu devam ettiği sürece temerrüde düşmüş sayılmayacaktır ve yükümlülüklerini yerine getirme süresi, Mücbir Sebep durumunun devam ettiği süre boyunca ertelenecektir. Mücbir Sebebe maruz kalan taraf, diğer tarafa Mücbir Sebep durumunun meydana geldiğini, nedenini, olası süresini ve Mücbir Sebepten etkilenmesi beklenen yükümlülüklerini diğer tarafa bildirecektir.  Mücbir Sebebe maruz kalan taraf, diğer tarafın uğrayabileceği zararları en aza indirebilmek için elinden gelen en iyi çabayı iyi niyetli bir şekilde gösterecektir.  

 

MADDE 5 – SAİR HUSUSLAR

⬥ Bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için Veli; yukarıda belirtilen adreslerinin yasal ve güncel ikametgah adresi olduğunu ve adres değişikliği olması durumunda bu durumun 15 gün içerisinde yazılı olarak Okul’a bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, Veli’nin işbu Sözleşme’de belirtilen adresine yapılacak tebligatlar, muteber sayılacaktır.

Başvuru Formu Aydınlatma Metni: Metin
Başvuru Formu Aydınlatma Metni: Metin
bottom of page