top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

BAŞAKŞEHİR DOĞA KOLEJİ ANAOKULU olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu bilinçle hareket ederek kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız. Bu çerçevede aşağıda aydınlatma metnimizi tarafınıza sunmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kimlik (ad, soyad, doğum tarihi), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası), işlem güvenliği (IP adresi, log kayıtları) kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Afitab Eğitim Kurumları Ltd Sti olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: uygulama kaydında işlem güvenliğinin sağlanması

 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: uygulama kaydı sırasında denetim faaliyetlerinde bulunulması, sahte aboneliklerin tespit edilmesi ve engellenmesi

 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi: uygulama kaydı vasıtasıyla hizmet ve fırsatlar sağlanarak tarafınız memnuniyetinin sağlanabilmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi: alternatif uyuşmazlık ve dava süreçlerinin tamamlanması, mahkemeler tarafından zorunlu olarak istenmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: ihtiyaç halinde tarafınızla iletişim sağlanabilmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi: uygulama kaydı işlemlerinizin tamamlanması, tarafımızca iş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirdiğimiz iş faaliyetlerinin denetiminin sağlanması

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: tarafınıza sunulan ürün ve hizmetler konusunda ilişkilerimizin yönetilmesi, taleplerinizin karşılanması ve geri dönüş sağlanması

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi: uygulama kaydı bilgileriniz kullanılarak müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için aktivitelerin yürütülmesi

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi: uygulama kaydında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin yürütülmesi, e-bülten gönderilmesi

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi: uygulama kaydında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza ürün hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: mevzuat gereği bilgilerin verilmesi, yasal mercilerden gelen taleplerin karşılaması amaçları kapsamında işlenmektedir.

 

Bu amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verileriniz aşağıdaki tablo uyarınca aktarılmaktadır:

Aktarılan Kişi

Aktarma Amacı

Yurt içi ve Yurt dışı Tedarikçiler

Denetim, saklama, işleme ve arşivleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, gönderinin müşteriye sorunsuz ulaşımının sağlanması, şüpheli abonelik talep süreçlerinin tamamlanması, müşteri ile iletişim sağlanması, müşteriye e-bülten gönderimini sağlayabilmek,

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Düzenleyici ve denetleyici faaliyetleri kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilebilmesi

 

Kişisel Verileriniz; web sitemiz/mobil uygulamamız aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir:

 • Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: yukarıda belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarının bir kısmının yerine getirilmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: kişisel veri işleme amaçlarından alternatif uyuşmazlık çözümleri veya mahkeme süreçlerinde ispat için kişisel verinin kullanılması gibi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin gerekli olduğu veri işleme faaliyetleri için hukuki sebep oluşturmaktadır.

 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: ikincil mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında mevzuata uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi gibi veri işleme amaçları için hukuki sebep oluşturmaktadır.

 • Açık rızanız olması halinde işlemekteyiz: Kimlik(Ad-soyad, cinsiyet) ve İletişim (e-posta adresi, telefon numarası)  kişisel verileriniz pazarlama, reklam/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, kampanya, avantaj, indirimler hakkında bilgilendirilme, reklam ve pazarlama yapılması için iletişim bilgileri vasıtasıyla ticari ileti gönderilmesi(e-posta) dahil olmak üzere ticari iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi web sitemizde bulunan “KVKK Kapsamında Başvuru Formuna İlişkin Bilgilendirme” metnini okuyarak, metin içinde belirtilmiş olan yollardan biri aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuz Afitab Eğitim Kurumları Ltd Sti. tarafından incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında, Afitab Eğitim Kurumları Ltd Sti kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir.

Başvuru Formu Aydınlatma Metni: Metin
Başvuru Formu Aydınlatma Metni: Metin
bottom of page